DG's F.S Disc

Sl. No. Name of the person Rank Year Remarks
1. Dr. Soumya Mishra, IPS ADGP FS, HGs & CD, Odisha 2021 ........
2. Shri Maheswar Swain Chief Fire Officer 2021 ........
3. Shri Sukanta Sethi Director (Chief Fire Office), OFDRA, BBSR 2021 ........
4. Shri Bhabagrahi Ghadei Fire Officer 2021 ........
5. Shri Arun Kumar Sarangi Fire Officer (Principal) 2021 ........
6. Shri Ramesh Ch. Majhi Fire Officer (Principal) 2021 ........
7. Shri Prasanta Kumar Dash Fire Officer 2021 ........
8. Shri Satyapir Behera Deputy Fire Officer 2021 ........
9. Shri Binod Kumar Singh Deputy Fire Officer 2021 ........
10. Shri Sasanka Sekhar Mohapatra Asst. Fire Officer 2021 ........
11. Shri Saroj Kumar Behera Asst. Fire Officer 2021 ........
12. Shri Pratap Kumar Singh Station Officer 2021 ........
13. Shri Khirod Kumar Satapathy Station Officer 2021 ........
14. Shri Bijay Kumar Sasmal Station Officer 2021 ........
15. Shri Sitakanta Mahanta Leading Fireman 2021 ........
16. Shri Pradipta Kumar Mohapatra Leading Fireman 2021 ........
17. Shri Prakash Chandra Patra Driver Havildar 2021 ........
18. Shri Atmaram Sahu Havildar Mechanic 2021 ........
19. Shri Dhiraj Bidhar Fireman 2021 ........
20. Shri Tejraj Majhi Fireman 2021 ........
21. Shri Lipuna Muduli Fireman 2021 ........
22. Shri Surendra Kumar Bhoi Fireman 2021 ........
23. Shri Laxman Poroja Fireman 2021 ........
24. Shri Premchand Munda Fireman 2021 ........
25. Shri Pradip Kumar Sahu Fireman Driver 2021 ........